Advokati - Pravni tim


Advokat pored osnovne dužnosti da štiti interese klijenata, mora da bude čuvar ustavnosti i zakonitosti i da uvek ukazuje na povrede propisa kako sa strane sudske tako isto u slučaju potrebe i od strane izvršne vlasti. Advokat mora da poštuje Kodeks profesionalne etike advokata. Advokat mora da bude nezavistan, savestan, pošten, da čuva advokatsku tajnu i ugled advokature. Ovim načelima rada sam se rukovodio kada sam rešio da počnem da se bavim advokaturom, upisao u imenik advokata i osnovao kancelariju.

Za razliku od nekih drugih advokatskih kancelarija u Beogradu pokušavamo svojim klijentima da obezbedimo moderan pristup u rešavanju pravnih problema uz zadržavanje maksimalne korektnosti u međusobnim odnosima. Težimo da kroz dinamičan i savremen pristup pružimo pravnu pomoć u različitim pravnim oblastima na način da potrebe klijenata budu što efikasnije ostvarene. Modernost vremena u kome živimo i česte izmene propisa zahtevaju konstantno prilagođavanje i sticanje novih znanja čemu gledamo da se prilagodimo kao kancelarija koja želi da ostvaruje konstantan napredak. Koliki će biti nivo uspešnosti u nekom poslu zavisi od brzine koja je potrebna da se shvate promene koje dolaze i da se na te promene pruži adekvatan odgovor. Gledamo da svojim odnosom prema obavezama i kvalitetnim standardom ponašanja širimo dobru reputaciju.


Advokatska Kancelarija Beograd


Pružamo usluge iz gotovo svih grana prava ali osnovna delatnost i uža specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje usluga iz oblasti naknada štete posebno naknade štete iz saobraćajnih nezgoda od strane osiguravajućih društava. Najčešće usluge koje pruža advokatska kancelarija su pravna zastupanja u sledećim oblastima:

Naknada štete (podnošenje odštetnih zahteva i zastupanje pred osiguravajućim društvima, naknada štete povodom povreda na radu, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor, naplata štete za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog neosnovanog pritvora, ujeda psa lutalice ili neosnovanih troškova obrade kredita…);
Nekretnine (imovinsko pravni odnosi, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, sastavljanje ugovora o izgradnji objekta, provera pravnog statusa nekretnine koja je predmet kupovine, pravna pomoć kod legalizacije i uknjižbe…);
Naplata potraživanja (sastavljanje opomena pred tužbu i opomena pred prinudno izvršenje, sastavljanje tužbi, platnih naloga i predloga za prinudnu naplatu, zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate na osnovu računa, menica i drugih verodostojnih isprava zastupanje dužnika u postupcima za neosnovano naplatu potraživanja pred poveriocima…);
Radno pravo (neiplaćene zarade, nezakonti otkazi, nezakoniti aneksi, mobing, prekovremeni rad, poništavanje rešenja);
Nasledno pravo (zastupanje u ostavinskom postupku, zastupanje u parničnom postupku povodom spornih naslednopravnih pitanja, povreda i zaštita nužnog dela naslednika, sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih naslednih ugovora…);
Porodično pravo (zastupanje u alimentacionim sporovima, razvod braka, zastupanje u sporovima povodom osporavanja očinstava, nasilje u porodici…);
Suđenje u razumnom roku ( zaštitita prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje u postupcima povodom povrede prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje pred javnim pravobranilaštvom…);
Prekršajno pravo (učestovanje u pregovorima i nagodbama, sastavljanje podnesaka i pisana odbrana u prekršajnom postupku zastupanje fizičkih i pravnih lica na ročištima za glavnu raspravu povodom prekršaja..);
Ustavno pravo (podnošenje ustavnih žalbi i zastupanje u postupcima pred Ustavnim sudom Srbije...);
Eksproprijacija (zastupanje u postpcima povodom nezakonitih eksproprijacija, zastupanje u vanparničnom postupku povodom određivanje cene za eksproprisanu nepokretnost..).
Nakon isrpljivanja svih pravnih lekova u domaćem zakonodavstvu i Ustavnim sudom kao konačnom instancom prava klijenata štitimo i pred Evropskim sudom za ljudska prava pred kojim imamo aktivne postupke.

Advokatska kancelarija "Veličković" se nalazi u samom centru Beograda sa sedištem u ulici Resavskoj 8 na Vračaru. Advokatska kancelarija Veličković sarađuje sa mnogim značajnim privrednim subjetima koje zastupa pre svega u oblasti privrednog prava i naplate potraživanja. Veliki broj naših klijenata čine i fizička lica najčešće u oblasti građanskog prava. Svoj rad zasnivamo na transparentnim cenama u skladu sa advokatskom tarifom i realnim očekivanjem stranke.U razgovoru sa klijentom uz proučavanje dokumentacije dolazi se do cilja kome se stremi što dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo čime se izbegavaju nesporazumi na relaciji advokat-klijent, uostalom dobra preporuka i zadovoljan klijent je nagrada u radu svakog advokata. Sa klijentima potpisujemo pisani ugovor o zastupanju gde se jasno predviđaju prava i obaveze svake strane čime se za razlku od nekih nesavesnih kolega izbegavaju nejasnoće u odnosima, nezadovoljstva i obmane klijenata.

Svi advokati advokatske kancelarije Veličković su obavezno osigurani polisom osiguranja od profesionalne odgvornosti za greške u postupanju čime se čak i za slučaj grešaka strankama obezbeđuje puna pravna zaštita, međutim sa ponosom ističemo da do sada nikada za sve godine rada osiguranje nije aktivirano što govori o savesnosti i kvalitetnom radu.

Advokat Veljko Veličković

Advokat Veljko Veličković Beograd


Osnivač i vlasnik advokatske kancelarije ,,Veličković” je advokat Veljko M. Veličković.

Rođen u Beogradu 1984. godine.

Završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu- pravosudni smer. Studije je završio sa najvišim ocenama u redovnom roku.

Pripravnički staž je obavio kao advokatski pripravik čime je praktično od prvog dana rada u advokaturi. Advokatske poslove obavlja počev od 2010. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda. Počev od prvog dana u advokaturi stiče ozbiljne kontakte i poznastva i vrlo brzo postaje zastupnik nekih renomiranih beogradskih firmi i istaknutih pojedinaca. Najviše iskustva poseduje u oblastima porodičnog prava, naknade štete, privrednog prava i radnim odnosima.

Govori engleski i francuski jezik.


Advokat Lazarević Aleksandar

Advokat Lazarević Aleksandar  Beograd


Rođen u Beogradu 1978. godine.

Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu –međunarodni smer.

Potiče iz čuvene advokatske porodice Lazarević sa preko 40 godina tradicije i ozbiljnog iskustva u advokaturi.

Advokatske poslove obavlja počev od 2013. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda, pre toga je pripravnički staž obavio kao sudski pripravnik u različitim sudskim većima beogradskih sudova. Počev od 2015.g. se udružuje sa advokatom Veljkom Veličkovićem osnivaju pravni tim i postaju kolege saradnici.

Najviše iskustva poseduje u oblastima, obligacionog, krivičnog, ustavnog i radnog prava.

Govori engleski i nemački jezik.


Saradnici advokatske kancelarije Veličković:
• advokat Trbojević Dušan;
• advokat Lazarević Sanja;
• advokat Makaji Slavko;
• advokat Obradović Aleksandar.
Batnoga Biljana

' Biljana Sekretar Beograd


Advokatski tim u advokatskoj kancelariji Veličković osim advokata sačinjava još i poslovni sekretar Batnoga Biljana.
Rođena u Sisku 1989.godine.
Srednju školu završila u Beogradu 2008.g., diplomirala je na Fakultetu univerziteta u Beogradu 2016.g.
Advokatskoj kancelariji Veličković se u svojstvu poslovnog sekretara pridružje 2017.g.
Obavlja administrativno sekretarske poslove i značajno ubrzava, pospešuje i čini efikasnijim rad kancelarije. Svojom energijom doprinosi pozitivnoj atmosferi u radnoj sredini.
Govori engleski i nemački jezik.

U svoje slobodno vreme kao aktivni hobiji je zanimaju strani jezici, voli putovanja, izučava meterološke fenomene i prirodu.  Advokatska kancelarija Veličković

  Adresa: Beograd ul. Resavska 8

  e-mail:veljkov6@gmail.com


developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.