Naknada štete - Advokatske usluge


Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili izmakla korist. Štetni događaji mogu nastati u raznim životnim situacijama i na različitim mestima npr. na poslu-povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju. Bez obzira na mesto nastanka štete štetnik je uvek dužan nadoknaditi je, takođe naknada štete se može potraživati i od osiguravajućeg društva lica koje je prouzrokovalo štetu. Najznačajniji izvor prava kod naknade štete je Zakon o obligacionim odnosima.


Naknada štete

Advokatske usluge

Advokatska kancelarija Veličković je specijalizovana u slučajevima naplate štete i ova oblast prava predstavlja svakako omiljenu oblast rada advokatske kancelarije. Naši advokati vam mogu pomoći kod naplate štete od raznih subjekata iz različitih pravnih osnova. Kod naplate štete najčešće se advokatske usluge ugovaraju prema procentualnoj vrednosti predmeta spora ili prema advokatskoj tarifi u novčanom iznosu.

Pravni tim advokatske kancelarija Veličković pruža sledeće usluge kod naplate štete:

-zastupanje oštećenih lica u mirnim pregovorima sa štetnikom ili osiguravajućim društvom;

-sastavljanje odštetnih zahteva u vansudskom postupku;

-sastavljanje opomena red utuženje;

-pomoć kod veštačenja visine štete na motornom vozilu ili licima;

-sastavljanje tužbe za naknadu štete u parničnom i predloga za prinudnu naplatu u izvršnom postupku;

-zastupanje oštećenih lica u parničnom ili krivičnom postupku;

-ulaganje redovnih ili vanrednih pravnih lekova na odluke suda povodom naknade štete.

U savremenom životu štetni događaji iz kojih proizlazi pravo na naplatu štete su mnogobrojni pa naknadu štete potražujemo - utužujemo od raznih subjekata:

-od poslodavca se najčešće potražuje naknada štete za povrede na radu, nezakonit otkaz, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor;

-od zaposlenog potražujemo naknadu štete za štetu koju je pričinio poslodavcu na radnom mestu;

-od osiguranja tj. osiguravajućeg društva najčešće se potražuje naknada štete za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili kasko osiguranja za motorna vozila;

-od države potražujemo naknadu štete zbog neosnovanog pritvora;

-od opština, gradova i nadležnih komunalnih preduzeća se potražuje naknada štete za ujed psa lutalice;

-od banaka potražujemo naknadu štete zbog neosnovanih troškova obrade kredita;

-od JKP ,,Zelenilo Beograd” potražujemo štete prouzrokovanu padom drveća na prolaznike ili motorna vozila.

Navedeni slučajevi predstavljaju trenutno najčešće slučajeve naknade štete u Srbiji i njima se advokati naše kancelarije najviše bave. Praksa je da se prvo u mirnom postupku kroz ponošenje odštetnog zahteva pokuša naplatiti šteta, ako miran način ne pomogne podnosi se tužba sudu pa se vodi sudski postupak.

Advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h , adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.

Naknada štete je oblast kojom se u okviru advokatske kanclearije najviše bave:


developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.