Advokatska tarifaAdvokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Kompletna advokatska tarifa je objavljena 24.12.2012.g. u Službenom glasniku RS broj 121/2012 a na ovom sajtu se nalazi njen tabelarni prikaz.

Kompletnu advokatsku tarifu možete skinuti ovde :

Advokatska tarifa u tabelarnom prikazu vam je dostupna ovde :

Advokatska tarifa propisuje da advokat i stranka mogu odrediti više različitih načina po kojima se advokatska nagrada isplaćuje.

Advokatska nagrada se može ugovoriti u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30%, a koja se naplaćuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa troškovima zastupanja (rad na procenat, praksa ugovaranja je 10 do 15 % zavisno od vrednosti i prirode predmeta). Svaki sporazum po kome advokat traži svoju nagradu od klijenta u iznosu preko 30% vrednosti predmeta spora znači da se advokatska tarifa ne poštuje i ovakvo ponašanje predstavlja osnov za disciplinsku prijavu.

Za kontinuirano pružanje pravne pomoći advokatska tarifa dozvoljava da se može ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta. Najčešće se ovaj način rada ugovara sa pravnim licima i to na mesečnom nivou. Advokat na mesečnom nivou obavlja određene advokatske poslove za klijenta i za to dobija unapred predviđenu novčanu nagradu.

Advokatska nagrada se može odrediti u iznosu koji je tarifom propisan prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu i u nižem iznosu od propisanog ali ne manje od 50% kao i u većem iznosu od propisanog ali ne više od petostrukog (praksa je da se naknada od 50% može dogovoriti sa stalnim klijentima najčešče pravnim licima ili sa klijentima slabijih platežnih mogućnosti).

Advokatska tarifa propisuje da se advokatska nagrada nagrada može pisano ugovoriti i po započetom satu rada na predmetu. Ako je advokatska nagrada na ovaj način ugovorena (rad na satnicu) započeti sat rada na premetu advokata ne može biti niži od 4.750,00 dinara.

Što se tiče troškova advokata advokatska tarifa predviđa da advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova. Za obavljanje poslovova izvan sedišta advokatske kancelarije po advokatskoj tarifi advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz kancelarije i dnevnice i to:
-za prevoz u međumesnom saobraćaju - u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
-za prevoz u mesnom saobraćaju - u visini cene taksi prevoza;
-za prevoz sopstvenim vozilom u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
-za smeštaj - u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;
-za odsustvovanje iz kancelarije - u visini od 50 poena za svaki započeti sat a najviše deset sati dnevno (trenutna vrednost poena je 30 dinara);
-za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;
-dnevnice - isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim odnosno postavljenim licima.

Advokatska tarifa - Cene advokatskih usluga

KRIVIČNI POSTUPAK

U krivičnom postupku se advokatska nagrada obračunava prema visini zaprećene kazne za krivično delo koje se klijentu stavlja na teret. U slučaju da advokat zastupa oštećenog nagrada zavisi od njegovog statusa u postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac).

Tarifni broj 1
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO do 3 god 3 do 5 god 5 do 10 god 10 do 15 god preko 15 godina
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom) 18.000,00 24.000,00 31.500,00 46.500,00 61.500,00
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom) 9.750,00 24.000,00 16.500,00 24.000,00 31.500,00
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca 33.000,00 45.000,00 60.000,00 90.000,00 120.000,00
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka 16.500,00 22.500,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00
Ostali podnesci 8.250,00 11.250,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00

OSTALI POSTUPCI Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

U postupcima gde se može proceniti novčana vrednost predmeta spora, advokatska nagrada se određuje upravo prema vrednosti predmeta spora.

Tarirfni broj 13
VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO 1/2Pod+1.500,00 ŽALBA
do 450.000 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
450.000,01 - 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
750.000,01 - 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
1.500.000,01 - 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
3.000.000,01 - 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
6.000.000,01 - 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
12.000.000,01 - 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 75.000,00
24.000.000,01 - 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara 45.000,00 + po 30,00 din 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
120.000.000,01 - 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00din 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

U postupcima koji se ne mogu novčano proceniti advokatska nagrada se određuje zavisno od vrste postupka u kome advokat postupa.

Tarirfni broj 14
VRSTA SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Postupci pred državnim organom, ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 27.000,00 14.250,00 51.000,00
Zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

OSTALE RADNJE

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.
Zastupanje više stranaka - uvećanje po 50% Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
dopisi 3.000,00 opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj duznosti 50% Tarifni broj
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost 20% Tarifni broj
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100% % Tarifni broj
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ugovori 1,5% ili Tarifni broj 13 min 11.250,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica 30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam. 22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica 19.500,00
punomoć 13.500,00
ostale izjave 11.250,00
o posluzi 16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica 25.500,00
opšti akti drž. organa i lok. samouprave 37.500,00

developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.