Gubitak prava iz osiguranja


Gubitak prava iz osiguranja


Lice koje osigura svoje motorno vozilo za štetu koju pričini drugim lica u saobraćaju pod određenim uslovima izgubiće pravo na osiguranje i njegova osiguravajuća kuća će imati pravo da se regresira od njega za štetu isplaćenu oštećenim licima. U zakonu su navedeni sledeći taksativno nabrojani slučajevi pod kojima će osiguranik izgubiti pravo na osiguranje:

1) ako vozač nije koristio motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom;

2) ako vozač nije imao vozačku dozvolu za upravljanjem motornim vozilom određene kategorije, osim ako je vozilom upravljalo lice koje je kandidat za vozača za vreme obuke za upravljanje vozilom uz poštovanje propisa kojima je ta obuka regulisana;

3) ako je vozaču oduzeta dozvola ili je isključen iz saobraćaja ili mu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom odnosno zaštitna mera zabrane upotrebe inostrane vozačke dozvole na teritoriji Republike Srbije;

4) ako je vozač upravljao motornim vozilom pod uticajem alkohola iznad dozvoljene granice, opojnih droga, odnosno zabranjenih lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci;

5) ako je vozač štetu prouzrokovao namerno;

6) ako je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču bila poznata;

7) ako je vozač posle saobraćajne nezgode napustio mesto događaja, a da nije dao svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

Ako vozač izgubi pravo osiguranja to neće uticati na pravo oštećenog lica na naknadu štete od osiguravajućeg društva. Društvo za osiguranje koje naknadi štetu oštećenom licu stupa u prava oštećenog lica prema licu koje je odgovorno za štetu ( moći će da se regresira) i to za iznos isplaćene naknade štete, kamatu od dana isplate naknade i troškove postupka.

Vozači posebno treba da vode računa da se osnovi isključenja obaveze osiguravača predviđeni u zakonu mogu i proširiti opštim uslovima osiguranja osiguravajućih društava, da iste pažljivo pročitaju i da traže da im se uruče. Tako npr. često je slučaj da se kao osnov isključenja obaveze osiguravača predviđa i prolazak kroz crveno svetlo ali se mogu predvideti i drugi osnovi.developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.