Naknada štete trećem licuNaknada štete trećem licu


Ukoliko dođe do nastanka saobraćajne nezgode između dva vozila, primenjuju se pravila o subjektivnoj odgovornosti, za štetu se odgovara po osnovu krivice, odnosno štetu će biti dužno da nadoknadi lice koje je svojim propustom skrivilo. Na primer ako je saobraćajna nezgoda prouzrokovana u sudarom juga i mercedesa ako je vozač mercedesa isključivo kriv za nastanak nezgode on ili što je češće njegovo osiguravajuće društvo moraće da nadoknadi svu prouzrokovanu štetu kako na vozilu tako i na ličnosti vozaču juga. Odgovornost za štetu će se umanjiti ako je bilo doprinosa nastanku saobraćajne nezgode od strane drugog učesnika.

1) Kod nanošenja štete trećim licima usled saobraćajne nezgode primenjuju se pravila o objektivnoj odgovornosti (odgovara se bez obzira na krivicu). Imajući u vidu da se motorno vozilo u pokretu smatra opasnom stvari, za svu štetu koja je prouzrokovana trećim licima vozači (odnosno njihova osiguravajuća društva) odgovaraće po osnovu objektivne odgovornosti solidarno (treće lice može potraživati naknadu od bilo koga vozača u punom iznosu) , sve u skladu sa pravilom da za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac (najčešće vlasnik) odnosno lice kome je imalac stvari dao da se njome služi (npr. vozač).

Naravno krivica za nastanak saobraćajne nezgode će imati uticaja eventualno za kasniji regres između vozača međusobno ili njihovih osiguravajućih društava ali ne i za samu odgovornost prema trećim licima. Na primer pri sudaru dva vozila delić polomljenog stakla nanese povredu pešaku prolazniku dužnici naknade štete bi bili vozači oba vozila učesnika iako nema krivice nijednog od njih, recimo put je bio klizav, ili ako vozač motornog vozila zaslepi pešaka, pešak padne i povredi se vozač će biti odgovoran i ako nije bilo neposrednog kontakta vozila sa pešakom i njegove krivice.

Razlozi koji bi eventualno mogli osloboditi vozača od odgovornosti kod objektivne odgovornosti za štetu su:

1) isključiv doprinos oštećenog ili trećeg lica(npr. radnik na putu) nastanku saobraćajne nezgode (ako je delimičan doprinos odgovornost postoji ali se umanjuje );

2) da je šteta pričinjena iz nekog uzroka koji se nalazio van stvari čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti (slučajevi više sile npr. udar groma). Osim ovih opštih razloga iz Zakona o obligacionim odnosima predviđeni su i posebni razlozi u Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju prema kome je isključena obaveza osiguravača da nadoknadi štetu trećim licima: ako je treće ušlo u vozilo a znalo je da vozilo ukradeno, ako se šteta dogodila prilikom automoto i karting takmičenja, prilikom prevoza nuklearnog materijala ako potiče od nuklearne energije i prilikom vojnih operacija manevara, terorističkih akata ako je uzročno povezana sa nekim od ovih osnova.

Trećim licima se smatraju putnici iz vozila koja sa učestvovali u saobraćajnoj nezgodi (osim vozača) i lica koja su se nalazila van vozila a pretrpela su neki oblik štete. Tako su u praksi česti slučajevi da se odštetni zahtevi podnose prema osiguravajućem društvu od strane putnika koji su pretrpeli štetu i kad je samo jedno vozilo učesnik saobraćajne nezgode, pa i ako je oštećeni putnik član porodice vozača koji je skrivio štetu.developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.